Computing: Free Pascal Programming

Magische Quadrat.


Magic Square (English version of this page)
D'MagicSquare Desktop-Applikatioun roflueden (Windows 64bit) De MagicSquare Quellcode roflueden (Lazarus/Free Pascal)

Beschreiwung: Arithmetikspill (net nëmme) fir Primärschüler: Benotze vun deen einfachen arithmeteschen Operatioune plus a minus fir d'Zuelen, déi am Magische Quadrat feelen, anzefëllen. Fir ze spillen, mat Fro ee neie Magische Quadrat matt 4 ugewisenen Zuelen erstellen, matt Hëllef vun Additioun a Sustraktioun déi aner Zuele fannen an an déi eidel Felder fëllen; wa fäerdeg, Äntwert klicke, fir ze kontrolléieren ob d'Léisung richteg ass. Des Applikatioun ass op lëtzebuergesch.

Free Pascal Eegenschaften: Checkgruppen. Arraye matt Textfelder. Flächen.

Bildschiermfoto:

Arithmetik Rechespill op lëtzebuergesch: Magische Quadrat